اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 55,462
تعداد واحدهای باقی مانده: 144,538
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 104,707,382,441
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,891,749
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,887,912
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,887,912
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا ترابی ,محمدرضا حبیبی ,آریا ملکی خرم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/29 1,891,749 1,887,912 0 0 168,275 0 112,813 55,462 104,707,382,441
  2 1396/08/28 1,889,566 1,885,736 0 0 168,275 0 112,813 55,462 104,586,714,936
  3 1396/08/27 1,888,957 1,885,127 0 0 168,275 0 112,813 55,462 104,552,925,740
  4 1396/08/26 1,887,277 1,883,461 0 0 168,275 0 112,813 55,462 104,460,490,151
  5 1396/08/25 1,886,668 1,882,852 0 0 168,275 0 112,813 55,462 104,426,716,394
  6 1396/08/24 1,886,059 1,882,243 0 0 168,275 0 112,813 55,462 104,392,955,349
  7 1396/08/23 1,883,346 1,879,533 0 0 168,275 0 112,813 55,462 104,242,666,046
  8 1396/08/22 1,881,883 1,878,077 0 0 168,275 0 112,813 55,462 104,161,907,803
  9 1396/08/21 1,879,173 1,875,381 0 0 168,275 0 112,813 55,462 104,012,393,136
  10 1396/08/20 1,878,083 1,874,292 0 0 168,275 0 112,813 55,462 103,951,977,989
  11 1396/08/19 1,878,588 1,874,786 0 0 168,275 0 112,813 55,462 103,979,395,038
  12 1396/08/18 1,877,981 1,874,179 0 0 168,275 0 112,813 55,462 103,945,731,988
  13 1396/08/17 1,877,386 1,873,584 0 0 168,275 0 112,813 55,462 103,912,737,937
  14 1396/08/16 1,876,124 1,872,323 0 0 168,275 0 112,813 55,462 103,842,795,883
  15 1396/08/15 1,874,412 1,870,619 0 0 168,275 100 112,813 55,462 103,748,254,513
  16 1396/08/14 1,872,682 1,869,031 0 0 168,275 0 112,713 55,562 103,847,111,419
  17 1396/08/13 1,873,313 1,869,656 0 0 168,275 0 112,713 55,562 103,881,843,994
  18 1396/08/12 1,874,046 1,870,386 0 0 168,275 0 112,713 55,562 103,922,380,733
  19 1396/08/11 1,873,351 1,869,691 0 0 168,275 0 112,713 55,562 103,883,751,685
  20 1396/08/10 1,872,656 1,868,996 0 0 168,275 0 112,713 55,562 103,845,152,166
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق