اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 55,116
تعداد واحدهای باقی مانده: 144,884
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 109,309,061,057
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,995,204
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,983,255
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,983,255
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا ترابی ,محمدرضا حبیبی ,آریا ملکی خرم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 1,995,204 1,983,255 0 0 168,275 0 113,159 55,116 109,309,061,057
  2 1396/10/25 1,990,103 1,978,440 0 0 168,275 0 113,159 55,116 109,043,700,721
  3 1396/10/24 1,976,830 1,965,346 0 0 168,275 0 113,159 55,116 108,322,031,550
  4 1396/10/23 1,968,040 1,956,665 0 0 168,275 0 113,159 55,116 107,843,543,614
  5 1396/10/22 1,960,948 1,949,669 0 0 168,275 0 113,159 55,116 107,457,936,545
  6 1396/10/21 1,960,519 1,949,240 0 0 168,275 0 113,159 55,116 107,434,327,866
  7 1396/10/20 1,960,091 1,948,812 0 0 168,275 0 113,159 55,116 107,410,728,148
  8 1396/10/19 1,958,337 1,947,046 0 0 168,275 0 113,159 55,116 107,313,405,495
  9 1396/10/18 1,963,512 1,952,166 0 0 168,275 200 113,159 55,116 107,595,560,293
  10 1396/10/17 1,962,734 1,951,511 0 0 168,275 0 112,959 55,316 107,949,783,465
  11 1396/10/16 1,968,280 1,957,039 0 0 168,275 0 112,959 55,316 108,255,579,320
  12 1396/10/15 1,960,826 1,949,779 0 0 168,275 0 112,959 55,316 107,853,995,877
  13 1396/10/14 1,960,310 1,949,263 0 0 168,275 0 112,959 55,316 107,825,433,074
  14 1396/10/13 1,959,793 1,948,747 0 0 168,275 0 112,959 55,316 107,796,879,298
  15 1396/10/12 1,961,437 1,950,366 0 0 168,275 37 112,959 55,316 107,886,454,404
  16 1396/10/11 1,958,157 1,947,135 0 0 168,275 0 112,922 55,353 107,779,748,523
  17 1396/10/10 1,950,578 1,939,689 0 0 168,275 0 112,922 55,353 107,367,591,589
  18 1396/10/09 1,966,490 1,955,380 0 0 168,275 0 112,922 55,353 108,236,133,557
  19 1396/10/08 1,977,493 1,966,241 0 0 168,275 0 112,922 55,353 108,837,357,295
  20 1396/10/07 1,976,984 1,965,732 0 0 168,275 0 112,922 55,353 108,809,176,186
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق