اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,449
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,551
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 114,836,242,514
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,127,161
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,109,061
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,109,061
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/29 2,127,161 2,109,061 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,836,242,514
  2 1397/04/28 2,126,912 2,108,812 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,822,703,469
  3 1397/04/27 2,126,664 2,108,564 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,809,177,299
  4 1397/04/26 2,129,012 2,110,867 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,934,590,966
  5 1397/04/25 2,129,772 2,111,645 0 0 168,275 0 113,826 54,449 114,976,980,028
  6 1397/04/24 2,132,764 2,114,579 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,136,708,745
  7 1397/04/23 2,137,562 2,118,190 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,333,318,157
  8 1397/04/22 2,142,528 2,122,961 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,593,114,633
  9 1397/04/21 2,142,293 2,122,727 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,580,344,439
  10 1397/04/20 2,142,059 2,122,492 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,567,587,112
  11 1397/04/19 2,144,582 2,126,530 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,787,442,855
  12 1397/04/18 2,147,226 2,129,145 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,929,800,824
  13 1397/04/17 2,146,981 2,128,900 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,916,462,933
  14 1397/04/16 2,148,250 2,130,136 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,983,794,745
  15 1397/04/15 2,159,547 2,140,607 0 0 168,275 0 113,826 54,449 116,553,900,982
  16 1397/04/14 2,159,309 2,140,369 0 0 168,275 0 113,826 54,449 116,540,944,840
  17 1397/04/13 2,159,071 2,140,131 0 0 168,275 0 113,826 54,449 116,528,001,549
  18 1397/04/12 2,158,259 2,140,126 0 0 168,275 0 113,826 54,449 116,527,718,755
  19 1397/04/11 2,143,202 2,125,270 0 0 168,275 0 113,826 54,449 115,718,825,705
  20 1397/04/10 2,153,501 2,135,432 0 0 168,275 0 113,826 54,449 116,272,119,595