اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,534
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,466
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 144,451,121,326
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,662,526
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,648,827
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,648,827
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ آقاجانی ,عزت اله صیادنیا طیبی ,سید مسعود احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 2,662,526 2,648,827 0 0 168,360 0 113,826 54,534 144,451,121,326
  2 1397/06/25 2,624,589 2,612,768 0 0 168,360 0 113,826 54,534 142,484,693,595
  3 1397/06/24 2,619,802 2,607,346 0 0 168,360 0 113,826 54,534 142,188,995,559
  4 1397/06/23 2,586,730 2,570,026 0 0 168,360 0 113,826 54,534 140,153,807,668
  5 1397/06/22 2,586,697 2,569,993 0 0 168,360 0 113,826 54,534 140,152,025,394
  6 1397/06/21 2,586,665 2,569,961 0 0 168,360 0 113,826 54,534 140,150,258,491
  7 1397/06/20 2,549,187 2,534,087 0 0 168,360 0 113,826 54,534 138,193,875,233
  8 1397/06/19 2,531,447 2,516,815 0 0 168,360 0 113,826 54,534 137,252,003,914
  9 1397/06/18 2,488,671 2,474,539 0 0 168,360 0 113,826 54,534 134,946,512,550
  10 1397/06/17 2,450,522 2,434,963 0 0 168,360 0 113,826 54,534 132,788,295,841
  11 1397/06/16 2,416,682 2,399,926 0 0 168,360 0 113,826 54,534 130,877,545,497
  12 1397/06/15 2,416,658 2,399,902 0 0 168,360 0 113,826 54,534 130,876,262,767
  13 1397/06/14 2,416,635 2,399,879 0 0 168,360 0 113,826 54,534 130,874,994,926
  14 1397/06/13 2,418,233 2,401,488 0 0 168,360 0 113,826 54,534 130,962,726,952
  15 1397/06/12 2,399,231 2,382,659 0 0 168,360 0 113,826 54,534 129,935,910,595
  16 1397/06/11 2,384,633 2,368,215 0 0 168,360 0 113,826 54,534 129,148,240,567
  17 1397/06/10 2,414,403 2,397,490 0 0 168,360 0 113,826 54,534 130,744,698,868
  18 1397/06/09 2,393,914 2,377,294 0 0 168,360 0 113,826 54,534 129,643,357,628
  19 1397/06/08 2,387,428 2,370,808 0 0 168,360 0 113,826 54,534 129,289,623,640
  20 1397/06/07 2,387,191 2,370,571 0 0 168,360 0 113,826 54,534 129,276,704,789