اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/11
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 43,542
تعداد واحدهای باقی مانده: 156,458
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 77,838,750,841
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,791,175
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,787,671
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,787,671
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری امین آوید
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری: آریا ملکی خرم
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/11 1,791,175 1,787,671 0 0 155,958 0 112,416 43,542 77,838,750,841
  2 1396/06/10 1,790,982 1,787,619 0 0 155,958 0 112,416 43,542 77,836,504,007
  3 1396/06/09 1,790,645 1,787,282 0 18,990 155,958 25 112,416 43,542 77,821,848,893
  4 1396/06/08 1,790,313 1,784,355 0 10,000 136,968 0 112,391 24,577 43,854,087,599
  5 1396/06/07 1,789,017 1,778,943 0 0 126,968 0 112,391 14,577 25,931,657,631
  6 1396/06/06 1,785,285 1,775,303 0 9,538 126,968 0 112,391 14,577 25,878,599,035
  7 1396/06/05 1,782,285 1,757,165 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,854,356,384
  8 1396/06/04 1,782,477 1,757,335 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,855,209,676
  9 1396/06/03 1,765,998 1,740,899 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,772,391,695
  10 1396/06/02 1,766,195 1,741,096 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,773,384,732
  11 1396/06/01 1,766,392 1,741,294 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,774,378,920
  12 1396/05/31 1,754,394 1,729,482 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,714,857,793
  13 1396/05/30 1,745,026 1,719,902 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,666,586,028
  14 1396/05/29 1,740,729 1,715,659 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,645,207,182
  15 1396/05/28 1,739,884 1,714,331 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,638,515,475
  16 1396/05/27 1,727,366 1,703,049 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,581,663,479
  17 1396/05/26 1,727,568 1,703,250 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,582,678,187
  18 1396/05/25 1,727,769 1,703,452 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,583,693,971
  19 1396/05/24 1,727,286 1,702,975 0 0 117,430 0 112,391 5,039 8,581,289,754
  20 1396/05/23 1,732,765 1,708,401 0 0 117,430 118 112,391 5,039 8,608,632,975
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق