ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 28,995 58.48 48,361 41.25 64,097 52.98 65,026 55.01
اوراق 11,955 24.11 56,917 48.55 32,796 27.1 28,999 24.53
وجه نقد 5,170 10.43 1,283 1.09 1,422 1.17 898 0.76
سایر دارایی ها 3,145 6.34 4,968 4.23 5,987 4.94 3,529 2.98
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 16,167 32.61 34,169 29.15 48,212 39.85 48,720 41.22
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد