ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 26,368 66.9 11,155 11.48 14,158 13.25 17,341 16.3
اوراق 4,246 10.77 54,156 55.74 59,773 55.95 61,531 57.84
وجه نقد 5,586 14.17 30,208 31.09 31,167 29.17 26,069 24.5
سایر دارایی ها 3,190 8.09 2,016 2.07 1,728 1.61 1,425 1.34
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 14,248 36.15 6,274 6.45 8,155 7.63 10,293 9.67
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق