ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 31,317 57.72 76,346 52.62 77,115 46.9 71,483 40.48
اوراق 13,673 25.2 47,136 32.48 70,564 42.91 90,479 51.24
وجه نقد 5,208 9.6 5,994 4.13 9,044 5.5 9,174 5.19
سایر دارایی ها 3,529 6.5 11,035 7.6 13,143 7.99 11,084 6.27
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 15,587 28.73 3,889 2.68 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد