ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 27,172 75.72 7,111 46.35 8,263 33.01 9,568 9.33
اوراق 1,119 3.11 289 1.88 851 3.4 4,420 4.31
وجه نقد 4,280 11.92 5,492 35.8 13,663 54.58 82,213 80.16
سایر دارایی ها 3,266 9.1 2,448 15.95 2,254 9 6,355 6.19
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 14,666 40.87 4,004 26.1 4,336 17.32 5,165 5.03
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق