ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/06/11 9,568 9.33 % 4,420 4.31 % 82,213 80.16 % 6,355 6.2 % 5,165 5.04 %
2 1396/06/10 9,168 11.43 % 4,406 5.49 % 60,324 75.18 % 6,340 7.9 % 4,798 5.98 %
3 1396/06/09 9,168 11.43 % 4,404 5.49 % 60,324 75.2 % 6,325 7.88 % 4,798 5.98 %
4 1396/06/08 9,168 11.45 % 4,401 5.5 % 60,219 75.18 % 6,310 7.88 % 4,798 5.99 %
5 1396/06/07 9,197 11.49 % 4,377 5.47 % 60,219 75.21 % 6,270 7.83 % 4,797 5.99 %
6 1396/06/06 9,109 17.87 % 4,375 8.58 % 36,109 70.83 % 1,389 2.72 % 4,752 9.32 %
7 1396/06/05 8,280 29.82 % 0 0 % 18,109 65.22 % 1,378 4.96 % 4,513 16.26 %
8 1396/06/04 8,287 29.85 % 0 0 % 18,109 65.23 % 1,367 4.93 % 4,527 16.31 %
9 1396/06/03 8,272 76.96 % 0 0 % 1,109 10.32 % 1,367 12.72 % 4,473 41.62 %
10 1396/06/02 8,272 76.96 % 0 0 % 1,109 10.32 % 1,367 12.72 % 4,473 41.62 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق