ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/29 65,026 55.02 % 28,999 24.54 % 19,735 16.7 % 898 0.76 % 3,529 2.99 % 48,720 41.22 %
2 1397/04/28 65,026 55.03 % 28,987 24.53 % 19,723 16.69 % 898 0.76 % 3,528 2.99 % 48,720 41.23 %
3 1397/04/27 65,026 55.04 % 28,976 24.53 % 19,711 16.68 % 898 0.76 % 3,527 2.99 % 48,720 41.24 %
4 1397/04/26 65,198 55.14 % 28,924 24.46 % 19,699 16.66 % 898 0.76 % 3,526 2.98 % 48,757 41.23 %
5 1397/04/25 65,115 55.05 % 29,052 24.56 % 19,688 16.65 % 898 0.76 % 3,525 2.98 % 48,649 41.13 %
6 1397/04/24 65,337 55.17 % 29,000 24.49 % 19,676 16.61 % 898 0.76 % 3,524 2.98 % 48,883 41.27 %
7 1397/04/23 69,786 56.79 % 29,006 23.61 % 19,664 16 % 889 0.72 % 3,532 2.87 % 49,349 40.16 %
8 1397/04/22 70,511 57.05 % 29,008 23.47 % 19,652 15.9 % 889 0.72 % 3,531 2.86 % 49,808 40.3 %
9 1397/04/21 70,511 57.06 % 28,996 23.47 % 19,641 15.89 % 889 0.72 % 3,530 2.86 % 49,808 40.31 %
10 1397/04/20 70,511 57.07 % 28,985 23.46 % 19,629 15.89 % 889 0.72 % 3,529 2.86 % 49,808 40.32 %