ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/28 71,483 40.49 % 90,479 51.24 % 0 0 % 9,174 5.2 % 5,425 6.28 % 0 0 %
2 1397/07/27 58,731 35.98 % 90,192 55.25 % 0 0 % 9,174 5.62 % 5,150 6.43 % 0 0 %
3 1397/07/26 58,731 35.98 % 90,165 55.24 % 0 0 % 9,174 5.62 % 5,145 6.43 % 0 0 %
4 1397/07/25 58,731 35.99 % 90,137 55.24 % 0 0 % 9,174 5.62 % 5,141 6.42 % 0 0 %
5 1397/07/24 62,832 37.73 % 89,378 53.67 % 0 0 % 9,174 5.51 % 5,137 6.29 % 0 0 %
6 1397/07/23 61,258 37.19 % 89,165 54.13 % 0 0 % 9,097 5.52 % 5,208 6.41 % 0 0 %
7 1397/07/22 60,433 36.88 % 89,112 54.39 % 0 0 % 9,097 5.55 % 5,204 6.44 % 0 0 %
8 1397/07/21 60,054 36.7 % 89,260 54.56 % 0 0 % 9,097 5.56 % 5,200 6.44 % 0 0 %
9 1397/07/20 58,554 36.68 % 78,667 49.28 % 0 0 % 9,097 5.7 % 13,315 11.69 % 0 0 %
10 1397/07/19 58,554 36.69 % 78,646 49.27 % 0 0 % 9,097 5.7 % 13,310 11.69 % 0 0 %